ඇදිරි නිතිය බලපවත්නා කාලය තුලදීම ඔබගේ අත්යවශ්ය අහාර ද්රව්ය අරක්ෂිතව ගෙදරටම දැන් ගෙන්වා ගත හැක.( Home Delivery)
මේ සඳහා පහත වෙළද ආයතන අමතා ඔබගේ ඇණවම් භාර දිය හැක.
facebook 1586434692144
facebook 1586434749380
90260403 1265291800528323 4218076390580289536 o

News & Events

09
Apr2020
ඇදිරි නීතිය බලපවත්නා කාලය තුලදී අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ගන්න

ඇදිරි නීතිය බලපවත්නා කාලය තුලදී අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ගන්න

ඇදිරි නිතිය බලපවත්නා කාලය තුලදීම ඔබගේ අත්‍යවශ්‍ය...

Scroll To Top