අනු අංකය සපයනු ලබන මහජන සේවාවන් අවශ්‍යතාවයන් හා සේවා ස්වාභාවය සේවාව ඉටු කිරීම සඳහා
01 චරිත සහතික/පදිංචි සහතික ලබා දීම. පෞද්ගලිකව සෑහීමකට පත් විය හැකි නම් විනාඩි 15
පදිංචිය සනාථ කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ නම් දින 03
02 ආදායම් සහතික ලබා දීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම. ලේඛන වලින් ආදායම තහවුරු වන්නේ නම්,ප්‍රා.ලේ. වෙත නිර්දේශ කිරීම. විනාඩි 15
ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණයකින් ආදායම තහවුරු කර ගත යුතු නම් දින 03
03 වටිනාකම් සහතික ලබා දීම ලේඛන වලින් තහවුරු වන්නේනම් රු.5000/- දක්වා සහතික නිකුත් කිරීම හෝ රු.5000/-වැඩි සහතික සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත නිර්දේශ කිරීම. විනාඩි 30
04 ඉඩම් සඳහා තක්සේරු වාර්තා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම. ලේඛන වලින් තහවුරු වේ නම් විනාඩි 45
ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණයකින් තහවුරු කර ගත යුතු නම් දින 05
05  හැඳුනුම්පත් ලබා දීම. ඉල්ලුම් පත්‍රය සහතික කර ප්‍රා.ලේ. වෙත භාර දීම (පු.ලි.දේ) දින 07
එක් දින සේවා ඉල්ලුම්පතක් අයදුම්කරු හරහා ප්‍රා.ලේ. වෙත භාර දීම (පු.ලි.දේ) දින 01
එක් දින සේවා ඉල්ලුම්පතක් අයදුම්කරු හරහා ප්‍රා.ලේ. වෙත භාර දීම (වැඩිහිටි) දින 01
06 කොස් , රට දෙල් සහ ගැහැණු තල් ගස් හෙළීම සඳහා නිර්දේශ කිරීම. අනතුරුදායක ගස් කැපීම සඳහා දින 03
අනතුරුදායක නොවන ගස් කැපීම සඳහා දින 07
07 දැව හෙළීම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ප්‍රා.ලේ. වෙත නිර්දේශය ඉදිරිපත් කිරීම. දින 10
08 දැව ප්‍රවාහන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම ප්‍රා.ලේ. වෙත නිර්දේශය ඉදිරිපත් කිරීම.

ගස් 50දක්වා දින 7,50 වැඩි දින14

දැව මුද්‍රා කිරීම. දින 01
09 දැව ප්‍රවාහන බලපත්‍ර අළුත් කිරීම ප්‍රා.ලේ. වෙත නිර්දේශය ඉදිරිපත් කිරීම. දින 01
10 උපත්/මරණ පිළිබඳ වාර්තා ලබා දීම. උපත්/ස්වාභාවික මරණ වාර්තා සැපයීම. දින 01
11 ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම ප්‍රා.ලේ. වෙත නිර්දේශය ඉදිරිපත් කිරීම. දින 03
12 පැමිණිලි පිටපත් ලබා දීම. පවත්නා වර්ෂයේ නම් දින 02
පෙර වර්ෂයකදී නම් දින 03
13  මහජන ආධාර /ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි දීමනාව/ විශේෂ රෝගාධාර නිර්දේශය ප්‍රා.ලේ. වෙත නිර්දේශය ඉදිරිපත් කිරීම. දින 02
14 ශිෂ්‍යාධාර අයදුම්පත් නිර්දේශ කිරීම ප්‍රා.ලේ. වෙත නිර්දේශය ඉදිරිපත් කිරීම.

ශිෂ්‍යාධාරදින 03

මහපොළදින 03

15 ඉඩම් අයිතිය තහවුරු කිරීම ප්‍රා.ලේ. වෙත නිර්දේශය ඉදිරිපත් කිරීම. දින 03
16 විදුලිය සහ ජල පහසුකම් සඳහා නිර්දේශ ලබා දීම. ප්‍රා.ලේ. වෙත නිර්දේශය ඉදිරිපත් කිරීම. දින 01
17 භූ විද්‍යා පතල් කැනීම් ආඥා පනත යටතේ ගල්/වැලි/ඛනිජ ද්‍රව්‍ය සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීම. ප්‍රා.ලේ. වෙත නිර්දේශය ඉදිරිපත් කිරීම.

වාණිජ නොවනදින 02

වාණිජ දින 10

18 සාම නිලධාරී රාජකාරි. සුළු ආරවුල් පිළිබඳ පැමිණිලි විභාග කිරීම දින 02
19 විශ්‍රාමිකයින් සම්බන්ධ වාර්තා සැපයීම. විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමට අදාළ වාර්ෂික පදිංචි සහතිකය ඇතුළුව අනෙකුත් වාර්තා සැපයීම. විනාඩි 10
20 ගෘහ සේවය සඳහා විදේශ ගතවන කාන්තාවන් සඳහා පවුල් පසුබිම් වාර්තා ලබා දීම. ප්‍රා.ලේ. වෙත නිර්දේශය ඉදිරිපත් කිරීම. සති 01
21 පෝෂණ මල්ල වැඩසටහනේ ගැබිණි මව්වරුන් සඳහා වන නිර්දේශ ලබා දීම. ප්‍රා.ලේ. වෙත නිර්දේශය ඉදිරිපත් කිරීම. දින 1
22 විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා අවශ්‍ය නිර්දේශ හා වාර්තා ලබා දීම. ලේඛන හා තොරතුරු ඉදිරිපත් කර, අදාළ ලියවිලි හා වාර්තා ලැබී ඇත්නම් නිර්දේශය ඉදිරිපත් කිරීම. දින 03

News & Events

09
Apr2020
ඇදිරි නීතිය බලපවත්නා කාලය තුලදී අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ගන්න

ඇදිරි නීතිය බලපවත්නා කාලය තුලදී අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ගන්න

ඇදිරි නිතිය බලපවත්නා කාලය තුලදීම ඔබගේ අත්‍යවශ්‍ය...

Scroll To Top