ආයතන අංශය

අනු අංකය

සේවාව

අවශ්‍ය වන ලේඛන ගත වන කාලය වගකිව යුතු නිලධාරි
01

ආදායම් සහතිකයක් නිකුත් කිරීම.

 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අදාල ග්‍රාම නිලධාරී වරයෙකු විසින් අදායම සනාථ කරන ලද අයදුම් පත්‍රය.
 • ආදායම් තහවුරු කිරීමේ ලේඛණ.

මිනින්තු 15

ප්‍රාදේශියලේකම්

සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්,

පරිපාලන නිලධාරි

විෂය නිලධාරී

02

වටිනාකම්   සහතිකයක් නිකුත් කිරීම.

 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අදාල ග්‍රාම නිලධාරී වරයෙකු විසින් ඉඩමේ වටිනාකම සනාථ කරන ලද අයදුම් පත්‍රය.
 • ඉඩමේ අයිතිය තහවුරු කිරීමේ ලේඛන

( ඔප්පුව, පිඹුරුපත , පත්ඉරු අවශ්‍ය වේ නම් හිමිකම් සහතිකයක් ලබා ගැනීම )

මිනිත්තු 20

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

පරිපාලන නිලධාරී

විෂය නිලධාරී

03

තාවකාලික මත්පැන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

 • ඉල්ලීම් ලිපිය.
 • ග්‍රාම නිලධාරී සහතිකය.
 • අදාල උත්සවය සනාථ කිරීම සඳහා සාක්ෂි.
 • කානිවල් නම් උත්සවය සඳහා අනුමත ලිපිය.

          ගාස්තු ගෙවු බවට කුවිතාන්සිය

විනාඩි 30

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

පරිපාලන නිලධාරී

විෂය නිලධාරී

04


 උකස් බලපත්‍ර අලුත් කිරීම.

 • නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්‍රය.
 • ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තාව.
 • පොලිස් වාර්තාව.
 • රක්ෂණ සහතිකය.
 • පසු ගිය වර්ෂයේ ගිණුම් වාර්තාව.
 • පසු ගිය වර්ෂයේ උකස් බලපත්‍රයේ පිටපත.

නිවැරදි තොරතුරු ඉදිරිපත් කළ පසු මිනිත්තු 15

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

පරිපාලන නිලධාරී

විෂය නිලධාරී

05 සතුන් ප්‍රවහානය සඳහා බලපත්‍රය නිකුත් කිරීම.
 • පශූ වෛද්‍ය නිර්දේශය හා මුදල් ගෙවු රිසිට්පත.
 • ග්‍රාම නිලධාරි නිර්දේශය
විනාඩි 20

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

පරිපාලන නිලධාරී

විෂය නිලධාරී

06 සුරා සැල් සඳහා බලපත්‍රය අලුත් කිරීම.
 • සුරා බදු කොමසාරිස් ජනරාල්ගේ අනුමැතිය සහිත ලිපිය.
 • සහකාර සුරා බදු කොමසාරිස්ගේ නිශ්කාෂණ සහතිකය.
 • දේශීය ආදායම් කොමසාරිස්ගේ නිශ්කාෂණ සහතිකය.
          ගාස්තු හා මුද්දර ගාස්තු ගෙවු බවට කුවිතාන්සිය
පැය 01

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

පරිපාලන නිලධාරී

විෂය නිලධාරී

07 නව උකස් බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම
 • අයදුම් කිරීම
 • අයදුම්පත ලබා දීම
 • මුලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂකගේ වාර්තාව
 • ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තාව
 • ශ්‍රී ලංකාව තුල නිත්‍යානුකුලව පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව
 • පිළිගත් රක්ෂණ ආයතනයකින් ලබාගත් රක්ෂණ සහතික 02 සොරබිය හා ගිණි රක්ෂණය
 • රු 10000 ඇප තැන්පත් කිරීම
 • අදාල වර්ශයට මුදල් ගෙවීම
 • ගිවිසුම අත්සන් කිරීම
 • බලපත්‍රය ලබා දීම
සතියක්

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

පරිපාලන නිලධාරි

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

විෂය ලිපිකරු

08 ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම / සංශෝධනය කිරීම / අවලංගු කිරීම.
 • සම්පුර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම් පත්‍රය.
 • නගර සභාවට හෝ ප්‍රාදේශීය සභාවට ව්‍යාපාරය සදහා වරිපනම් බදු ගෙවු රිසිට්පත.
 • ව්‍යාපාර ස්ථානයේ අයිතිය තහවුරු කිරීමට ඔප්පුව හෝ බඳු ගිවිසුම හා පත්ඉරුව.
 • හැදුනුම්පතහි ඡායා පිටපත.
 • මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වාර්තාව
 • පරිසර අධිකාරියේ වාර්තාව
 • ලියාපදිංචියට අදාළ අධිකාරියක වාර්තා.
සතියක්

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

විෂය නිලධාරී
 09 මීරා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
 • සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම් පත්‍රය.
          මුදල්ගෙවු කුවිතාන්සිය
විනාඩි 30

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

පරිපාලන නිලධාරි

විෂය නිලධාරී

     

සමාජ සුභ සාධන හා සංවර්ධන අංශය

   
 01  වැඩිහිටි හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීම.  
 • නිවැරදිව සම්පුර්ණකල අයදුම්පත .
 • උප්පැන්න සහතිකය.
      3. ජායාරූප2 ඉදිරිපත් කිරීම.        
 දින 3  

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

සමාජ සේවා නිලධාරී

විෂය නිලධාරී
 02  වැඩිහිටි සමිති ලියාපදිංචිය.  
 • සමිතියේ ව්‍යවස්ථාවේ පිටපතක්.
 • සාමාජික නාමලේඛනය.
 • සංවත්සරික වාර්තාව/අවසන් මහ සභා රැස්වීම් වාර්තාව.                                              
 • ලියාපදිංචිය යෝජනා සම්මත වු වාර්තාව.  
 • ගණන් පරීක්ෂක අත්සන් කරන ලද අයවැය වාර්තා.
 • පවත්නා වර්ෂය සඳහා යෝජිත් වැඩ පිළිවෙල.
 සති 1  

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

සමාජ සේවා නිලධාරී

විෂය නිලධාරී
 03 කොට්ඨාශය තුළ ක්‍රියාත්මක ස්වේච්ඡා සංවිධාන ලියාපදිංචි කිරීම.  
 • ලියාපදිංචිය සදහා වන ඉලිලීම් ලිපිය.
 • සම්පුර්ණ කරණලද අයදුම්පත
 • ආයතන ව්‍යවස්ථාව
 • ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත ව්‍යාපෘතිය/ක්‍රියාකාරකම් (අයවැය විස්තරය සමග)
 • නිලධාරී මණ්ඩල තොරතුරු ( නම,තනතුර,ලිපිනය,ජාතික හැ පත් අංක)
 • සමාජික නාම ලේඛනය ( නම,ලිපිනය,ජාතික හැ පත් අංකය)
 • පළමු රැස්වීම් වාර්තාව හා අත්සන් ලේඛනය
 • ව්‍යවස්ථාව සම්මතකර ගන්නා ලද රැස්වීම් වාර්තාව හා අත්සන් ලේඛනය)
 • පෙර ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් එම ලියාපදිංචි සහතිකවල පිටපත් (තිබේනම්)
 • අඛණ්ඩව පවත්වන ලද රැස්වීම් වාර දෙකක වාර්තා සමග පැමිණීමේ අත්සන් ලේඛනය
 • සහතික කරන ලද විගණන වාර්තාව ( තිබේනම්)
 සති 2  

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

සමාජ සේවා නිලධාරී

විෂය නිලධාරී
     

ඉඩම් අංශය

   
 01  ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ ලබාදුන් බලපත්‍රයක අනුප්‍රාප්තිය නම් කිරිම  
 • බලපත්‍රකරුගේ ඉල්ලිම් ලිපිය
 • බලපත්‍ර යේ මුල් පිටපත හා ඡායා පිටපත
 • සම්පූර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම්පත්‍රය
 • ඥාතිත්වය සනාථ කිරීමට අවශ්‍ය උප්පැන්න සහතික / විවාහ සහතිකය හා ඡායාපිටපත්
 • අනුප්‍රාප්තිය නම් කරන කාර්යයට අදාල පුද්ගලයින්ගේ නම් වල වෙනසක් ඇත්නම් දිවුරුම් ප්‍රකාශ
 සති 01  
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
 • ජනපද නිලධාරි
 • විෂය නිලධාරි
 02  ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ ලබාදුන් බලපත්‍රයක මුල්අයිතිය නම් කිරිම  
 • මුල්අයිති ඉල්ලුම්කරුගේ ඉල්ලිම් ලිපිය
 • බලපත්‍ර යේ මුල් පිටපත හා ඡායා පිටපත
 • සම්පූර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම්පත්‍රය
 • බලපත්‍රකරුගේ මරණ සහතිකය හා ඡායාපිටපත
 • කලත්‍රයාගේ මරණ සහතිකය හා පිටපත
 • 111 වන උපලේඛණය අනුව, මුල්බලය හිමිවිය යුත්තාම බවට ග්‍රාම නිලධාරි සහතිකය
 • මුල්අයිතිය නම් කරන කාර්යයට අදාල පුද්ගලයින්ගේ නම් වල වෙනසක් ඇත්නම් දිවුරුම් ප්‍රකාශ
 සති 01  
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
 • ජනපද නිලධාරි
විෂය නිලධාරි
 03  දීමනාපත්‍ර ඉඩමක පසුඋරුමය නම් කිරීම  
 • ඉල්ලීම් ලිපිය - ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ යුතුයි
 • දීමනාපත්‍රය / නොතාරිස් ඔප්පුව හා පිටපත
 • ඉඩමට අදාල මසක් ඇතුලත ලබාගත් සියළුම පත්ඉරු
 • පිඹුර හා පිටපත
 • උප්පැන්න සහතික හා පිටපත්
 • නම්වල වෙනසක් ඇත්නම් දිවුරුම් ප්‍රකාශ (සමාදාන විනිශ්චයකරුවකු ඉදිරිපිටදී ලබාගත්)
 • රු.25 ක මුද්දරයක්
 • සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය
 සති 02  
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
 • ජනපද නිලධාරි
 • විෂය නිලධාරි
 04  දීමනාපත්‍ර ඉඩමක මුල්අයිතිය ලබාගැනීම  

·        ඉල්ලීම් ලිපිය - ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ යුතුයි

·        දීමනාපත්‍රය / නොතාරිස් ඔප්පුව හා පිටපත

·        ඉඩමට අදාල මසක් ඇතුලත ලබාගත් සියළුම පත්ඉරු

·        පිඹුර හා පිටපත

·        දීමනාපත්‍රකරුගේ හා කලත්‍රයාගේ මරණ සහතික හා පිටපත්

·        දීමනාපත්‍රකරුගේ විවාහ සහතිකය හා පිටපත

·        මුල්උරුමකරුගේ උප්පැන්න සහතිකය හා පිටපත

·        නම්වල වෙනසක් ඇත්නම් දිවුරුම් ප්‍රකාශ (සමාදාන විනිශ්චයකරුවකු ඉදිරිපිටදී ලබාගත්)

·        රු.25 ක මුද්දරයක්

·        සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය

 සති 02  
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
 • ජනපද නිලධාරි
 • විෂය නිලධාරි
 05  දීමනාපත්‍ර ඉඩමක් හෝ ඉඩමක කොටසක් ලේ ඥාතීන් / ඥාතීන් නොවන අය අතර පැවරීම  

·        ඉල්ලීම් ලිපිය - ග්‍රාම නිලධාරි සහතික කළ යුතුයි

·        දීමනාපත්‍රය / නොතාරිස් ඔප්පුව හා පිටපත

·        ඉඩමට අදාල මසක් ඇතුලත ලබාගත් සියළුම පත්ඉරු

·        පිඹුර හා පිටපත

·        ඉඩම හිමිකරුට අයත් වෙනත් ඉඩමේ ඔප්පුව හා පිටපත

·        වෙනත් ඉඩමට අදාල පත්ඉරු

·        කලත්‍රයාගේ මරණ සහතික හා පිටපත

·        කලත්‍රයා ජීවත්ව සිටීනම්, කලත්‍රයාගේ කැමැත්ත දිවුරුම් ප්‍රකාශ (සමාදාන විනිශ්චයකරුවකු ඉදිරිපිටදී ලබාගත්)

·        විවාහ සහතිකය හා පිටපත

·        අවුරුදු 18 ට වැඩි දරුවන්ගේ කැමැත්ත දිවුරුම් ප්‍රකාශ (සමාදාන විනිශ්චයකරුවකු ඉදිරිපිටදී ලබාගත්)

·        දරුවන්ගේ උප්පැන්න සහතික හා පිටපත්

·        දරුවන් හෝ කලත්‍රයා විදේශ ගතව සිටීනම් තානාපති කාර්යාල හරහා ලබාගත් කැමැත්ත ප්‍රකාශිත ලිපි

·        ඥාති පැවරීමකදී, ඥාතීත්වය සනාථ කරන උප්පැන්න සහතික හා පිටපත්

·        පැවරුම්ලාභි වෙනත් ඉඩම් නොමැති බවට දිවුරුම් ප්‍රකාශ (සමාදාන විනිශ්චයකරුවකු ඉදිරිපිටදී ලබාගත්)

·        පැවරුම්කරුගේ ජාතික හැදුනුම්පතේ පිටපත

·        පැවරුම්ලාභිගේ ජාතික හැදුනුම්පතේ පිටපත

·        නම්වල වෙනසක් ඇත්නම් දිවුරුම් ප්‍රකාශ (සමාදාන විනිශ්චයකරුවකු ඉදිරිපිටදී ලබාගත්)

·        සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය

 සති 02  
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
 • ජනපද නිලධාරි
 • විෂය නිලධාරි
 06  දීමනාපත්‍ර පිළිගත් මූල්‍ය ආයතන වෙත උකස් කිරීම  

·        දීමනාපත්‍රකරුගේ ඉල්ලීම් ලිපිය - ග්‍රාම නිලධාරි මඟින් සහතික කළ යුතුය

·        දීමනාපත්‍රය හා ඡායා පිටපත

·        පත්ඉරු

·        ඉඩමට අදාල පිඹුරේ පිටපත

·        මූල්‍ය ආයතනයේ ඉල්ලීම් ලිපිය

·        සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය

·        කලත්‍රයාගේ කැමැත්ත

·        ඉල්ලුම්කරුගේ හා කලත්‍රයාගේ ජාතික හැදුනුම්පත්වල පිටපත්

·        විවාහ සහතිකය

 සති 01  
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
 • ජනපද නිලධාරි
 • විෂය නිලධාරි
 07  සමිති සමාගම් සඳහා රජයේ ඉඩම් දීර්ඝකාලීන බදුදීම  

·          අදාල සමිතියේ ඉල්ලීම් ලිපිය

·          අදාල ඉඩමේ සැළැස්ම

·          අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පත්කර ගත් මහාසභා රුස්වීම් වාර්තාවේ සහතික කළ පිටපතක්

·         අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ නාම ලේඛණය

·         සමිතිය ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය

·         සමිතිය අයත් දෙපාර්තමේන්තු එකඟතාවය

·         සමිතියේ අතුරු ව්‍යවස්ථාව

·         බදුමුදල් ගෙවන බවට දිවුරුම් ප්‍රකාශ

 අවු 01  
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
 • ජනපද නිලධාරි
 • සංවර්ධන නිලධාරි(බදු)
 08  නේවාසික, කෘෂිකාර්මික, වාණිජ කටයුතු සඳහා රජයේ ඉඩම් දීර්ඝකාලීන බදුදීම  

·         ඉල්ලුම්කරුගේ ඉල්ලීම් ලිපිය

·         තාවකාලික හෝ වෙනත් බලපත්‍ර තිබේ නම් එහි සහතික කළ පිටපත්

·         අවශ්‍ය අවස්ථා වල අදාල ආයතන වල එකඟතා ලිපි

·         17 පරිශිෂ්ථ දිවුරුම් ප්‍රකාශය

·         අදාල ඉඩමේ සැළැස්ම

·         බදුමුදල් ගෙවන බවට දිවුරුම් ප්‍රකාශ

 අවු 01  
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම්
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
 • ජනපද නිලධාරි
 • සංවර්ධන නිලධාරි(බදු)
 09  සීමිත නොවන දැව බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම  

·         සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය

·         ඉඩමේ ඔප්පුව

·         පිඹුර / අනුරේඛන

·         පත්ඉරු

·         අඩවි වන නිලධාරි වාර්තාව (අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී)

දැව වාර්තාව
 දින 14  
 • ප්‍රදේශිය ලේකම්
 • සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්
 • විෂයභාර නිලධාරි
 10  සීමිත දැව ප්‍රවාහනය සඳහා නිර්දේශය  

·         සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය

·         ඉඩමේ ඔප්පුව

·         පිඹුර / අනුරේඛන

·         පත්ඉරු

·         හවුල් ඉඩමක් නම් පාර්ශ්වකරුවන්ගේ එකඟතාව

·         අඩවි වන නිලධාරි වාර්තාව (අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී)

·         දැව වාර්තාව

 දින 14  
 • ප්‍රදේශිය ලේකම්
 • සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්
 • විෂයභාර නිලධාරි
 11  වානිජමය නොවන කටයුතු සඳහා වැලි පස්,බොරළු කැණීම හා ප්‍රවාහනය  

·         සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය

·         ඉඩමේ ඔප්පුව

·         පිඹුර / අනුරේඛන

·         පත්ඉරු

 දින 02  
 • ප්‍රදේශිය ලේකම්
 • සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්
 • විෂයභාර නිලධාරි
 12  කොස්, දෙල් හා ගැහැණු තල් ගස් හෙලීම සඳහා අවසරපත්‍ර සකස් කිරීම  

·         සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය

·         ඉඩමේ ඔප්පුව

·         පිඹුර / අනුරේඛන

·         පත්ඉරු

 දින 14  
 • ප්‍රදේශිය ලේකම්
 • සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්
 • විෂයභාර නිලධාරි
         
         

News & Events

09
Apr2020
ඇදිරි නීතිය බලපවත්නා කාලය තුලදී අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ගන්න

ඇදිරි නීතිය බලපවත්නා කාලය තුලදී අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ගන්න

ඇදිරි නිතිය බලපවත්නා කාලය තුලදීම ඔබගේ අත්‍යවශ්‍ය...

Scroll To Top