වර්ෂ 2019 සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභීන් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන

හලාවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සමෘද්ධි  බැංකු සංගම් 04කි. මෙහි සමෘද්ධි  ප්‍රතිලාභ ලබන පවුල් ඒකක 2859 පමණ තිබේ. ඉන් ප්‍රතිලාභීන් 49 දෙනෙකු සවිබල ගැන්වීමට නියමිතය.

ඒ අනුව හලාවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය සඳහා වෙන් කර ඇති ප්‍රතිපාදන මුදල රු. 650000කි. එම ප්‍රතිපාදන වලින් කෘෂි වැඩසටහන සඳහා රු. /- ක්ද, කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා රු. /- ක්ද, ධීවර හා  සත්ත්ව පාලනය සඳහා රු. /- ක්ද ව්‍යවසායක පුහුණු සඳහා රු. /- කද මුදලක් වෙන් කර ඇත.

මෙහි පවතින සමාජ පරිසරය හා ආර්ථික වටපිටාව අනුව කර්මාන්ත සංවර්ධන හා අලෙවි සංවර්ධන වැඩසටහන අනුව පහත දැක්වෙන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත.

සමෘද්ධි  ප්‍රතිලාභීන් පවුල් 07ක අලෙවි සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජංගම කරත්ත 07ක් ලබා දීමට නියමිතය. කොළකැඳ හා බීම වර්ග අලෙවිය, කිරි වෙළදාම, වඩේ හා කෙටි කෑම වර්ග වෙළදාම, පළතුරු ආහාර පාන අලෙවිය සහ ප්ලාස්ටික් විසිතුරු භාණ්ඩ  මේ යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘතීන් වේ.

මීට අමතරව සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ අලෙවි හා  කර්මාන්තකරුවන් වෙනුවෙන් වැඩි අවධානයක් යොමුව තිබේ. ඒ අනුව බැංකුණය ලබා දී ව්‍යවසායක මට්ටමට ප්‍රතිලාභීන් 10 දෙනෙකු යොමු කිරීමට නියමිතය.

එමෙන්ම  සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ, කාන්තා මුලික ව්‍යවසායකයින්ගේ එකමුතුවෙන් නව්‍යෝත්පාදන හා අගය එකතු කරන ලද (Value Added) නිෂ්පාදන පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුවක් ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය  හා එක්ව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

News & Events

09
Apr2020
ඇදිරි නීතිය බලපවත්නා කාලය තුලදී අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ගන්න

ඇදිරි නීතිය බලපවත්නා කාලය තුලදී අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ගන්න

ඇදිරි නිතිය බලපවත්නා කාලය තුලදීම ඔබගේ අත්‍යවශ්‍ය...

Scroll To Top